Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
100

Projekt 1

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Michałowice obszaru „Michałowice-Wieś część II”

Projekt 2

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/228/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017–2020

Projekt 3

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016

Projekt 4

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice

Projekt 5

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny

Projekt 6

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. na terenie Gminy Michałowice

Projekt 7

zmieniająca uchwałę nr XXV/292/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt 8

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018 .

Projekt 9

zmieniająca uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.

Projekt 10

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Projekt 11

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

Projekt 12

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu.

Projekt 13

zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice

Projekt 14

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice

Projekt 15

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Projekt 16

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020

Projekt 17

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Projekt 18

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice

Projekt 19

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej Nowa Wieś, położonej w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 554.

Projekt 20

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Michałowice

Projekt 21

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 168/16 oraz na części działki ewid. nr 170/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Michałowice-Wieś

Projekt 22

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.

Projekt 23

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Granicy, w Gminie Michałowice

Projekt 24

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie nazwy miejscowości „Pęcice (osada)” w gminie Michałowice

Projekt 25

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2017-2022.

Raport 1

Raport z realizacji programu ochrony środowiska gminy Michałowice za lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku
Data publikacji: 23.10.2017 15:34
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2017 15:39
Wyświetleń: 100
Autor: Jakub Sarnecki
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski