Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XX/236/2017 16.02.2017 13:24

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/237/2017 16.02.2017 13:34

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/238/2017 16.02.2017 13:27

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2017.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/239/2017 16.02.2017 13:31

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/240/2017 16.02.2017 13:36

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/241/2017 16.02.2017 13:15

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/242/2017 16.02.2017 13:58

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/243/2017 16.02.2017 12:01

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 252/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów - Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/244/2017 16.02.2017 12:06

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części
nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr ewid. 660/2, położonej w obrębie
ewidencyjnym Michałowice-Osiedle, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/245/2017 16.02.2017 12:08

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 299/1 oraz działka nr ewid. 299/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice - Wieś, w gminie Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/246/2017 16.02.2017 12:09

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 681/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów - Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/247/2017 16.02.2017 12:11

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 775/10, położonej w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/248/2017 16.02.2017 12:12

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/249/2017 16.02.2017 12:13

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz - Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 439/4.

czytaj więcej

Uchwała Nr XX/250/2017 16.02.2017 12:17

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz – Kolonia , w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 539/6.

czytaj więcej
1 2 »