Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIX/360/2017 29.12.2017 14:12

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/361/2017 29.12.2017 14:16

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/362/2017 29.12.2017 14:28

Uchwała Budżetowa na rok 2018

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/363/2017 29.12.2017 15:17

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/364/2017 29.12.2017 15:03

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2017- 2019”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/365/2017 29.12.2017 15:02

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/366/2017 29.12.2017 15:02

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/367/2017 29.12.2017 15:16

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Raszyn zadania publicznego.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/368/2017 29.12.2017 14:49

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewidencyjnej nr 995/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/369/2017 29.12.2017 14:53

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 369/10 oraz działkę ewid. nr 370/2.


czytaj więcej

Uchwała XXIX/370/2017 29.12.2017 14:57

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Opacz-Kolonia, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 742


czytaj więcej

Uchwała XXIX/371/2017 29.12.2017 14:58

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Pęcice Małe, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 87/9


czytaj więcej

Uchwała XXIX/372/2017 29.12.2017 14:59

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewid. Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. nr 544/1, 551/1, 551/2, 551/4, 551/5.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/373/2017 29.12.2017 14:35

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.


czytaj więcej

Uchwała Nr XXIX/374/2017 29.12.2017 14:47

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących realizacji projektu pn. „Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w gminach południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego”, o którego dofinansowanie strony porozumień zamierzają ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.


czytaj więcej
1 2 »