Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
99

Projekty uchwał wnoszone na XXX sesję Rady Gminy

Projekt Uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018–2022.

Projekt Uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Projekt Uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/375/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z placów zabaw, ogródków jordanowskich, stref rekreacji, kompleksów boisk i skateparków zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).

Projekt Uchwały

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2018.

Projekt Uchwały

w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Projekt Uchwały

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Sokołowie i w Pęcicach, w gminie Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 631/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, gmina Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres do trzech lat, części nieruchomości położonej w Regułach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 554, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Data publikacji: 08.02.2018 13:39
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018 14:11
Wyświetleń: 99
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż