Urząd Gminy Michałowice

Przebieg sesji

 

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Michałowice. (przesłany na XVII sesję)
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Michałowice. (przesłany na XVII sesję)
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Michałowice.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,
  2. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,
  3. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  4. zmieniająca Uchwałę nr XIV/194/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”,
  5. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Michałowice do 2034 roku. Aktualizacja”,
  6. zmieniająca uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu,
  7. zmieniająca Uchwałę Nr VI/64/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,
  8. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019- 2023,
  9. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,
  10. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”,
  11. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2020-2023,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
  13. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat części działki ewidencyjnej nr 58/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,
  14. nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice,
  15. nadania nazwy skwerowi położonemu w Komorowie,
  16. nadania nazwy drodze położonej w Regułach,
  17. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Michałowice.
 6. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 r.
 7. Stanowisko Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.10.2019 r. – 31.01.2020 r. 
 9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XII, XIII, XIV, XV sesji kadencji 2018-2023.
 10. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
 11. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.
 12. Sprawy wniesione.

Data publikacji: 14.05.2020 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2020 10:10
Wyświetleń: 185
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż