Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
288

Sesja Rady Gminy Michałowice Nr XXIV

14 października 2020 r. o godz. 16:00 

 (w trybie zdalnym) 


 

 

Przebieg sesji

1. Sprawy porządkowe.

Głosowano w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały dot. przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024”,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


3. Podjęcie uchwał w sprawach:


1) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/202/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2020-2025,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


2) projekt uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r, z autopoprawkami.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


3) projekt uchwały dot. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska
4) projekt uchwały dot. przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024”,


5) projekt uchwały dot. nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały z autopoprawką dot. nadania imienia Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach, nadania jej statutu oraz dokonania zmian w uchwale Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

6) projekt uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Działkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

7) projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Joanna Kowalczyk
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

8) projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Zaciszna”,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Zaciszna”,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Joanna Kowalczyk, Maciej Polarczyk
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


9) projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - osiedle Michałowice w gminie Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - osiedle Michałowice w gminie Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic - osiedle Michałowice w gminie Michałowice z autopoprawką.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


10) projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś,

Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenia z projektu uchwały wykreślenia obszaru b1.16 MN .

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Elżbieta Biczyk, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały z autopoprawkami dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” - część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Agnieszka Paradowska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


11) projekt uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obejmującego obszar Reguły,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
BRAK GŁOSU (1)
Joanna Chilarska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/110/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Agnieszka Paradowska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


13) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/105/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice,

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/105/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


14) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/142/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice.

Głosowano w sprawie:
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/142/96 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 września 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Elżbieta Biczyk, Marek Biskot, Magdalena Bronisz, Joanna Chilarska, Jarosław Hirny-Budka, Anna Kamińska, Paweł Kordys, Joanna Kowalczyk, Edward Kozłowski, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Maciej Polarczyk, Beata Rycerska
NIEOBECNI (1)
Anna Wyszomirska


4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.


5. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 1 czerwca 2020 r. do 15 września 2020 r.


6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX, XX, XXI, XXII sesji kadencji 2018-2023.


7. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.


8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.


9. Sprawy wniesione.
 

Data publikacji: 01.10.2020 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2020 12:10
Wyświetleń: 288
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż