Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE 11.10.2016 11:01

W związku z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zawiadamiam, że 04 października 2016 r. Wójt Gminy Michałowice wydał decyzję nr 746.2016 w której ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych przy ul. Sąsiedzkiej w miejscowości Sokołów na terenie gminy Michałowice na działkach o nr. ewid. 378/2, 379/1, 380, 381/1, 381/2, 382.

czytaj więcej

UA.6733.13.2015 06.10.2015 14:53

wszczęto na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w działkach nr ew. 297, 298, 299 i 300 w obrębie geodezyjnym Michałowice-Wieś przy ulicy Kasztanowej

czytaj więcej

UA.6733.6.2015 13.06.2015 11:51

zostało wszczęte na wniosek Gminy Michałowice postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w działce nr ew. 633 w Pęcicach przy ulicy Powstańców Warszawy

czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
o wydaniu decyzji
12.11.2014 16:10

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I – odc. węzeł „Opacz” (bez węzła) – węzeł „Paszków” (z węzłem)”

czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 08.11.2013 15:15

W sprawie "Budowy drogi ekspresowej S2 od węzła "Konotopa" do węzła "Puławska" wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł "Lotnisko" z węzłem "MPL Okęcie" i węzłem "Marynarska". Etap III: POW S2 - odcinek od węzła "Konotopa" (bez węzła) do węzła "Lotnisko" (bez węzła)"

czytaj więcej
« 1 2