Urząd Gminy Michałowice
16.10.2019 09:46

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Michałowice

     Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś sporządzonego na podstawie uchwały nr VII/90/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

     Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 23 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 – 1500, w piątki w godzinach 900 – 1400.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1700. Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

     Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

     Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

     Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Michałowice.

 

Informacja:

  1. Administratorem podanych w uwagach danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 – Urząd Gminy 05-816 Michałowice i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  3. Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

Wójt Gminy Michałowice

mgr Małgorzata Pachecka

(-)

Data publikacji: 16.10.2019 09:46
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2019 10:04
Wyświetleń: 157
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy