Urząd Gminy Michałowice
05.12.2018 15:44

III sesja Rady Gminy Michałowice

Przewodnicząca Rady zaprasza na III sesję Rady Gminy Michałowice, która odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

Przebieg Sesji (plan sesji)

 

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice NrXXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
  2. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice,
  4. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice,
  6. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 04 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023,
  7. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice,
  8. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałowice,
  9. uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2019”,
  10. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2019”,
  11. ustanowienia wieloletniego  programu „ Posiłek w szkole i domu”  na lata 2019-2023,
  12. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
  13. zasad  zwrotu  wydatków za  świadczenia z pomocy społecznej,
  14. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”,
  15. wyrażenia zgody na użyczenia na kolejny okres do trzech lat, części zabudowanych nieruchomości położonych w Michałowicach i w Komorowie,
  16. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości położonej w Pęcicach,
  17. ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 845/1, położonej w Komorowie, w gminie Michałowice,
  18. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością gminy Michałowice.
 3. Informacje i komunikaty Wójta Gminy.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady.
 5. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 05.12.2018 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2018 15:44
Wyświetleń: 38
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż