Urząd Gminy Michałowice
03.08.2018 08:57

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2098 ze zmianami) informuję o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ww. dokumenty udostępnione są do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa w godzinach 8:00-16:00 oraz na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego -www.mazovia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - www.bip.mazovia.pl i na stronach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego - www.mbpr.pl w zakładce Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - projekt. Uwagi i wnioski do projektu dokumentów mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (konsultacieppzpwm(a)mbpr.pl) w terminie 40 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie, na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul Nowy Zjazd 1, 00 - 301 Warszawa bądź ustnie do protokołu w siedzibie Biura. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Marszałek Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 03.08.2018 08:57
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2018 09:01
Wyświetleń: 49
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki