Urząd Gminy Michałowice
10.06.2019 17:30

Ogłoszenie o konkursie ofert dla NGO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2019 rok

 

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

 

§1

Rodzaj, termin i warunki realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na zadanie

Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego"

l.p.

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Planowana wysokość środków

Warunki realizacji zadania

1.

Działania aktywizujące mieszkańców Gminy, w tym organizacja koncertów, wykładów, warsztatów i występów.

1 września 2019 r. do

31 grudnia 2019 r.

80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Preferowane są zadania przybliżające różne rodzaje przedsięwzięć kulturalnych, w tym koncerty, spektakle, pikniki, występy kabaretów i wystawy artystyczne oraz warsztaty i zajęcia prowadzone we wszystkich placówkach oświatowych i świetlicach na terenie gminy, w możliwie szerokim zakresie, dostępne dla każdego zainteresowanego.  Organizacja aktywności mieszkańców poprzez rozwijanie ich uzdolnień takich jak np. plastyczne czy muzyczne.

Zorganizowanie co najmniej dwóch koncertów dla mieszkańców gminy w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. Preferowane są recitale, występy kabaretowe lub zespoły do występów kameralnych.

Organizacja wykładów i zajęć dla mieszkańców. Wykłady mają poruszać zagadnienia ważne dla mieszkańców, rozszerzać ich wiedzę i zainteresowania.

2.

Działalność kulturalno-społeczna  seniorów.

1 września 2019 r. do

31 grudnia 2019 r.

66.100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100)

 

Działalność ma być nakierowana na potrzeby osób starszych. W ramach organizowanych przedsięwzięć powinny zostać zorganizowane spotkania okolicznościowe,  wyjazdy (nie dłuższe niż 4 dniowe), występy artystyczne, warsztaty, szkolenia oraz zapewnione uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

§2

Zasady przyznawania dotacji

 1. Gmina Michałowice będzie zlecać realizację zadań w formie powierzenia, tzn. z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących tylko z dotacji lub w formie wspierania, tzn. z wykorzystaniem innych środków finansowych.
 2. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2019 r., poz. 688), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Michałowice oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zleconego zadania.
 3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie oferty wraz z załącznikami, na formularzu określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Wymagane załączniki:

1) kopia aktualnego odpisu z innego rejestru lub ewidencji niż Krajowy Rejestr Sądowy,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 1. Wszystkie rubryki formularza muszą być wypełnione. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji i nazwą zadania.
 2. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 6. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w niższej wysokości niż ta, o którą się ubiegała, Referat Kultury i Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstąpienie od jego realizacji.
 7. W przypadku przyznania innej kwoty niż określona w ofercie, wymagane jest zaktualizowanie kosztorysu oraz harmonogramu. Na podstawie zaktualizowanej dokumentacji będzie podpisana umowa, z terminem realizacji nie wcześniej niż data ich złożenia.
 8. Pozycje w zaktualizowanym harmonogramie i kosztorysie muszą być tożsame z pozycjami z oferty. Możliwe jest ograniczenie zakresu zadania, ale nie można go zmieniać. 
 9. Organizator może wezwać organizacje w celu dokonania korekty oczywistych pomyłek w ofercie. 
 10. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 11. Oferta powinna zawierać prawidłową, ściśle związaną z zakresem rzeczowym planowanego zadania, kalkulację kosztów całości zadania i wysokość dofinansowania, załączniki oraz wyróżniającą nazwę zadania. Kalkulacja kosztów może uwzględniać wkład rzeczowy,  w tym darowizny rzeczowe.
 12. Oferta powinna zawierać ciekawe propozycje zajęć i imprez dla mieszkańców Gminy Michałowice.
 13. Oferta musi być skierowana w szczególności do mieszkańców Gminy Michałowice i odpowiadać ich potrzebom.
 14. Zadanie ma urozmaicać i uzupełniać ofertę sportowo-kulturalną proponowaną przez Gminę Michałowice.
 15. Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę na dany rodzaj zadania. Dopuszcza się złożenie większej liczby ofert, o ile przemawia za tym cel zadania i nie jest możliwe ich połączenie, co musi być wyjaśnione w treści oferty.  
 16. Zadania powinny być opisane z dużą dokładnością co do sposobu wykonania, opisu zadania i harmonogramu, czasu realizacji i terminów wykonywania głównych działań, odbiorców zadania i celów oraz mieć wpisany rezultat.
 17. Oferty organizacji, które zostaną złożone na jeden rodzaj zadania o łącznej kwocie wyższej niż planowana będą podlegać odrzuceniu.
 18. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej Gminy Michałowice.

§3

Termin składania ofert

Oferta musi zostać złożona w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul.  Aleja Powstańców Warszawy 1,  05-816  Michałowice, w terminie do 15 lipca 2019 r. do godziny 18:00.

§4

Tryb i kryteria oraz termin wyboru oferty

 1. Kryteria oceny ofert:

1) możliwości realizacji zadania publicznego,

2) koszt realizacji zadania,

3) ilość osób mogących skorzystać z zadania,

4) włączenie do zadania różnych środowisk,

5) aktywizacja różnych pokoleń mieszkańców,

6) nowatorstwo zadania,

7) ciekawy pomysł na działanie,

8) standard miejsca, bazy i wyposażenia,

9) atrakcyjność programu (wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),

10) kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania,

11) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy).

 1. Odrzuceniu podlega oferta:

1) złożona po terminie,

2) niekompletna,

3) niezawierająca jednoznacznie zdefiniowanego zakresu działania, opisu zadania, harmonogramu (z treści oferty nie można w pełni ocenić sposobu wykonania danego zadania),

4) złożona w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, w tym np. przesłanie faxem, drogą elektroniczną, drogą pocztową),

5) złożona na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w rozporządzeniu,

6) złożona przez podmiot nieuprawniony,

7) złożona przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

8) niepodpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami aktualnego odpisu z rejestru,

9) wskazana w § 2 ust. 19 i 21.

 1. Komisja konkursowa po stwierdzeniu spełniania przez oferty wymogów formalnych, dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym.
 2. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone niniejszym ogłoszeniem, w zależności od zakresu i charakteru zadania wynikającego z oferty oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 3. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Michałowice.
 4. Wybór ofert nastąpi w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz propozycji wysokości dofinansowania w terminie do 30 dni od terminu składania ofert.

§5

Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

Wójt Gminy Michałowice w 2018 roku udzielił 32 dotacji na zadania publiczne tego samego rodzaju w łącznej wysokości 837.020,00 zł.

§6

Dodatkowe informacje

 1. Dodatkowych informacji udziela Roman Żuchowski lub Agnieszka Buczyńska
  tel. 22 350 91 91 wew. 16.
 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.michalowice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice.
 3. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 , które dostaną dotację, zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej z wykorzystaniem jednej z trzech form:

1) poprzez ogłoszenie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) albo

2) poprzez ogłoszenie informacji publicznej na stronie internetowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 4a, albo

3) na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3. W terminie 14 dni od ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, organizacje wyłonione w konkursie zobowiązane są dostarczyć podpisane dokumenty niezbędne do podpisania umowy, z oznaczeniem nazwy zadania i składającej organizacji (tj. np. zaktualizowany kosztorys, harmonogram, opis poszczególnych działań).

4. Niedotrzymanie powyższego terminu lub złożenie nie podpisanych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

5. W przypadku złożenia aktualizacji jest to również termin rozpoczęcia zadania. Ewentualne błędy i czas ich sprostowania przesuwa termin podpisania umowy i rozpoczęcia finansowania przez Gminę zadania.

6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów na następujących  zasadach: Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się/nie zwiększyła się o więcej niż 20 % lub nie wzrosła o więcej niż 20 %.

Załączniki

Data publikacji: 10.06.2019 17:30
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2019 10:38
Wyświetleń: 372
Opublikował: Agnieszka Buczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji