Urząd Gminy Michałowice
18.10.2018 11:44

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie

Wójt Gminy Michałowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 302 położonego w Warszawie przy ul. Gen. W. Andersa 29 wraz z udziałem 4/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

działając na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490)

 

OGŁASZA

           

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 302 położonego w Warszawie przy
ul. Gen. W. Andersa 29 wraz z udziałem 4/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w Regułach

przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 216, II p.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 302 o pow. 17,02 m2, położony na szóstym piętrze budynku przy ul. Gen. W. Andresa 29 w Warszawie. Położenie lokalu w budynku środkowe. Księga wieczysta lokalu WA4M/00042911/0. Lokal przeznaczony do generalnego remontu. Składa się z przedpokoju z częścią kuchenną, łazienki z ubikacją oraz pokoju. Okno pokoju wychodzi na stronę ulicy.

Z własnością lokalu związany jest udział 4/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu - działka ewidencyjna nr 17, obręb ewidencyjny nr 5-01-06, (WA4M/00041642/6). Opłata roczna za udział w użytkowaniu wieczystym gruntu w 2018 r. wynosiła 9,11 zł.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy  M1.30 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

CENA WYWOŁAWCZA  - 210 000 zł brutto

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników

wadium w pieniądzu PLN.

 

Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 listopada 2018 r. na konto Gminy Michałowice Bank Spółdzielczy w Raszynie nr
86 8004 0002 2007 0009 0623 0002. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Warszawie, nazwa uczestnika przetargu”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Gminy.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone w dniu zawarcia umowy sprzedaży na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
 • W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako nabywca od podpisania protokołu przetargowego lub/oraz zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą lub jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Lokal mieszkalny można obejrzeć w dniu 05.11.2018 r. w godzinach 10:00-12:00. Najpóźniej do dnia 31.10.2018 r. należy uprzednio zgłosić chęć obejrzenia lokalu, tel. 22 350 91 81.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży została ujęta w wykazie nr 6/2018 z dnia 13.08.2018 r., który był wywieszony w dniach 20.08.2018-10.09.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, zamieszczony na stronach internetowych www.michalowice.pl oraz bip.michalowice.pl, a informacja o wykazie ukazała się w tygodniku WPR w dniu 31.08.2018 t. Termin na składanie wniosków w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął 01.10.2018 r. Roszczeń nie zgłoszono.

 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • spółki – umowę spółki,
 • podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
 • cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
 • cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
 • pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
 • osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo notarialną zgodę współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 

 

 

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Michałowice w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • oświadczenie o stanie cywilnym w dniu przetargu;
 • o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia oraz że znany jest im stan faktyczny i prawny przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu i ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

Komisja dopuszcza do przetargu tylko tych uczestników, który złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. 2017 poz. 2278) przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Michałowice.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 • Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Wylicytowana cena w PLN powinna znaleźć się na rachunku bankowym Gminy Michałowice Bank Spółdzielczy w Raszynie nr 16  8004 0002 2007 0009 0623 0001 najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem aktu notarialnego. 
 • Więcej informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, w godzinach jego urzędowania, pok. 208, II piętro, 22 350 91 81, 350 91 82, a także u zarządcy nieruchomości - firma AMMAR Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami s.c., Warszawa, ul. Anielewicza 2 lok. 35b, tel. 22 635-30-99.
 • Niniejsze ogłoszenie zostanie zamieszczone na stornach internetowych www.michalowice.pl, bip.michalowice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, w tygodniku WPR i  w dzienniku Gazeta Wyborcza.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.  13 RODO DOTYCZĄCY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W  CELU ZWIĄZANYM Z  PRZEPROWADZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU

Organizator informuję, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

GMINA MICHAŁOWICE

05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

tel. 22 350 91 91; fax: 22 350 91 01

e-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Michałowice jest Pan Piotr Glen,  adres do korespondencji  e-mail: daneosobowe|michalowice.pl| |daneosobowe|michalowice.pl;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego;
 • Pana/Pani dane osobowe zostaną podane do publicznej wiadomości w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) o gospodarce nieruchomościami  –„Ugn” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 20014 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – „Rozp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat w Archiwum Gminy Michałowice, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego;
 • obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ugn i Rozp, związanym z udziałem w przetargu; 
 • w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pan/Pani:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Panu/Pani:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki

Data publikacji: 18.10.2018 11:44
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2018 11:44
Wyświetleń: 251
Autor: Beata Grzeniewska
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż