Urząd Gminy Michałowice
05.09.2019 15:34

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Michałowice

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Michałowice

     Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla obszaru nr 1 zgodnie z uchwałą nr XXXIX/366/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice. Obszar nr 1 obejmuje tereny w Regułach pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, ul. Regulską, torami kolejki WKD oraz granicą administracyjną gminy Michałowice z miastem Pruszków.

     Wyłożenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 13 września 2019 r. do 14 października 2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) w godzinach 900 – 1400.

     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1700. Projekt zmiany studium oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

     Zgodnie z art. 11 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

     Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.     

     Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

     Uwagi do zmiany studium oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Wójt Gminy Michałowice.

 

 

Wójt Gminy Michałowice

mgr Małgorzata Pachecka

(-)

 

Załączniki

Data publikacji: 05.09.2019 15:34
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 13:14
Wyświetleń: 269
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: plany zagospodarowania