Urząd Gminy Michałowice
17.05.2019 10:58

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów zwołuje posiedzenie komisji na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) na godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 560, 561 i 633 w obrębie 0004 Komorów Wieś, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ul. Sanatoryjna,
  2. zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,
  3. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia  20 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
  6. przystąpienia Gminy Michałowice do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”,
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 471/2, 495/1, 559/2,
  8. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,
  9. ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice,
  10. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 215/2, położonej w Sokołowie,
  11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 596, położonej w Granicy,
  12. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice  prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 231/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 4. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 17.05.2019 10:58
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 10:58
Wyświetleń: 13
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż