Urząd Gminy Michałowice
17.05.2019 11:01

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zwołuje posiedzenie komisji na dzień 23 maja 2019 r. (czwartek) na godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Opinia komisji dotycząca projektów uchwał w sprawach:
  1. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako dz. ew. nr 560, 561 i 633 w obrębie 0004 Komorów Wieś, położonych przy ul. Aleja Kasztanowa/ul. Sanatoryjna,
  2. zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2019-2022,
  3. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,
  5.  przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach,
  6. przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu”Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice- ETAP II,
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Reguły, w gminie Michałowice, stanowiącej działki ewid. nr 471/2, 495/1, 559/2,
  8. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Michałowice,
  9. ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, gmina Michałowice, stanowiącej własność Gminy Michałowice,
  10. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 215/2, położonej w Sokołowie,
  11. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewidencyjnej nr 596, położonej w Granicy,
  12. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice  prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 231/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice,
 3. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 17.05.2019 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 11:01
Wyświetleń: 26
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż