Urząd Gminy Michałowice
05.12.2018 15:47

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice zwołuje posiedzenie Komisji Spraw Społecznych na dzień 12 grudnia 2018 r. (środa) na godz. 17:30 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).

Projekt porządku posiedzenia Komisji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
 3. Opinia komisji dotycząca projektów  uchwał w sprawach:
  1. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice NrXXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice,
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2019 r.,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. na terenie Gminy Michałowice,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice,
  6. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Michałowice,
  7. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2019”,
  8. uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2019”,
  9. ustanowienia wieloletniego  programu „ Posiłek w szkole i domu”  na lata 2019-2023,
  10. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,
  11. zasad  zwrotu  wydatków za  świadczenia z pomocy społecznej,
  12. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 4. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 05.12.2018 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2018 15:47
Wyświetleń: 31
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż