Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Przewodnicząca Rady zaprasza na XXXIV sesję Rady Gminy Michałowice, która odbędzie się 20 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (II piętro sala 216).


Przebieg Sesji (plan sesji)

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie z działalności RES-MED. 40 za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2018-2022,
  2. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku,
  3. regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice,
  4. uchylenia Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice,
  5. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowice do organu regulacyjnego,
  6. przystąpienia do „Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora”- edycja Gminy Michałowice,
  7. przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice”,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice i Miastem Stołecznym warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich oraz firmą Nextbike Polska S.A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Rower Gminny oraz Veturilo,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Michałowice i Gminą Miasto Pruszków oraz firmą Nextbike Polska S.A. dotyczącego współpracy w zakresie integracji systemów Rower Gminny oraz Pruszkowski Rower Miejski,
  10. opłat za korzystanie z systemu Rower Gminny,
  11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 627 i 628 w obrębie geodezyjnym Komorów –Wieś, 
  12. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Michałowice,
  13. zniesienia formy ochrony przyrody lipy drobnolistnej rosnącej na terenie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach,
  14. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 477/13, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, w gminie Michałowice,
  15. upoważnienia Wójta gminy do zawarcia umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś,
  16. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/415/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o.o.,
  17. wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres trzech lat lokalu w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach,
  18. wyrażenia zgody na użyczenie na kolejny okres trzech lat budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie,
  19. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ewid. 250/5, 250/7 oraz 250/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Sokołów, w gminie Michałowice.
 5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 6.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7.    Informacje Wójta Gminy.
 8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.
 9. Sprawy wniesione.
Data publikacji: 12.07.2018 13:12
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 13:12
Wyświetleń: 42
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż