Urząd Gminy Michałowice
07.05.2014 12:59

Informacja dotycząca "becikowego"

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie w przypadku Gminy Michałowice z wnioskiem należy udać się do siedziby GOPS Gminy Michałowice – budynek Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły, I piętro, pok.130.


Do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć:

  • dokument tożsamości obojga rodziców,
  • akt urodzenia dziecka
  • w przypadku gdy jedno z rodziców posiada adres zameldowania w innej gminie, niż gmina realizująca wniosek; zaświadczenie, iż uprawnieni nie pobrali zapomogi na to samo dziecko w gminie zameldowania,
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające że, kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  • zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy z uwzględnieniem ewentualnych zamian występujących w dochodzie rodziny po roku bazowym (takie zaświadczenie wystawia Urząd Skarbowy – dotyczy obojga rodziców dziecka).
  • zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (takie zaświadczenie wystawia ZUS – dotyczy obojga rodziców dziecka).


Rozpatrzenie wniosku następuje najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca, w którym złożono wniosek, jeżeli wpłynął przed 10 -tym tego miesiąca. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca „becikowe” jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

Data publikacji: 07.05.2014 12:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 30