Urząd Gminy Michałowice
15.06.2020 16:59

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku,
który przeprowadzony będzie w terminie od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
na terenie Gminy Michałowice

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Michałowice w godzinach pracy Urzędu.

 I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 • osoba pełnoletnia,
 • zamieszkanie na terenie gminy Michałowice,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.


II. HARMONOGRAM PRACY RACHMISTRZA SPISOWEGO:

 • odbycie szkolenia w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku, zakończonego egzaminem,
 • dokonanie spisu,
 • rozliczenie finansowe z rachmistrzem.

 III. WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia będą obejmowały część teoretyczną (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych osobowych i popularyzacja) oraz część praktyczną w formie warsztatów. W ramach szkoleń realizowane będzie również zagadnienie socjotechniki - omówione zostaną najważniejsze problemy, jakie mogą pojawić się w wywiadach bezpośrednich i telefonicznych np. sposób przekazywania pytań, podstawowe bariery komunikacyjne, stresu w pracy rachmistrzów, komunikacja werbalna i pozawerbalna.

Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

 IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  - imienia i nazwiska
  - adresu zamieszkania
  - telefonu, adres- email
 • dokument poświadczający wykształcenie
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08 lipca 2020 roku.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Do pobrania:

Data publikacji: 15.06.2020 16:59
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020 13:13
Wyświetleń: 147
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki