Urząd Gminy Michałowice
30.04.2013 12:50

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2012 ROK

 

 

            Zgodnie z uchwałą Nr XI/107/2011 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2012r. prowadzone były rozmowy z organizacjami pozarządowymi w celu ustalenia planów działań na rok 2012. Pracownicy udzielali potrzebnych informacji z zakresu współpracy gminy z organizacjami, jak również wyjaśniali zagadnienia związane z ustawą o pożytku publicznym i ewentualnymi zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

                        W dniu  16 lutego 2012r. Wójt Gminy Michałowice ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz profilaktyki uzależnień. Informację o konkursie zamieszczono zgodnie z wymogami na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Organizacje zostały poinformowane telefonicznie o ogłoszeniu konkursu. Pracownicy udzielali organizacjom potrzebnego wsparcia przy wątpliwościach na etapie pisania ofert. Termin składania ofert upłyną w dniu 8 marca 2012r. o godz. 16.00.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło w ustalonym terminie 44 oferty. W konkursie przyznane zostało dofinansowanie na realizację następujących zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania:

 

I.                            Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” wykorzystana kwota dotacji: 79.000,00. Dotacja przekazana na zadania:

1.       Organizacja imprez o charakterze kulturalnym; koncertów, festynów rodzinnych, spotkań autorskich dla mieszkańców gminy:

1)     Razem dla kultury złożona przez Stowarzyszenie Wszyscy Razem. Wykorzystano kwotę dotacji: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

2)     W harcerskim rytmie – powrót do korzeni Festiwal szekla 2012, Festyn rodzinny i rajd juniorów złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

3)     Festiwal Otwarte Ogrody Komorów 2012 r. złożona przez Stowarzyszenie K40. Wykorzystano kwotę dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

4)     Spotkania w Klubie Podróży złożona przez Stowarzyszenie K40. Wykorzystano kwotę dotacji: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

5)     Jedyne Miejsce pod Słońcem złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wykorzystano kwotę dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

6)     Organizacja Święta Niepodległości złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wykorzystano kwotę dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

7)     Muzyka klasyczna w krótkich spodenkach złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. Wykorzystano kwotę dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

 

2.      Organizacja przedsięwzięć dla osób z utrudnionym dostępem do kultury:

1)      Zobaczyć – dotknąć - poznać złożona przez Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

2)     Ułatwianie dostępu do wydarzeń kulturalnych osobom starszym złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wykorzystano kwotę dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

 

3.       Organizacja  działań nakierowanych na aktywizację dzieci, młodzieży i osób starszych rozwijających  zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach  w tym propagujące wolontariat:

1)     Dziś, jutro, pojutrze w naszych gromadach i drużynach harcerskich złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

2)     Betlejemskie światełko pokoju 2012 w Gminie Michałowice złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

3)     Żeby młodość wiedziała a starość mogła złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych)

4)     Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży złożona przez Stowarzyszenie K40. Wykorzystano kwotę dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)

5)     Wyjazd z dziećmi i młodzieżą do Pyzówki k. Zakopanego złożona przez Parafię Narodzenia NMP w Komorowie. Wykorzystano kwotę dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

6)     Uaktywnienie osób starszych w możliwie wielu sferach życia kulturalnego i społecznego złożona przez Polską Unię Seniorów region Warszawsko-Mazowiecki im. Rotmistrza Witolda Pileckiego . Wykorzystano kwotę dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

7)     Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wykorzystano kwotę dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

 

II.                Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” wykorzystano kwotę dotacji:  80.000,00 zł. Dotacja przekazana na zadania:          

1.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób starszych lub całych rodzin poprzez organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp:

1)      Wykorzystano kwotę Organizacja masowych turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)

2)      Szkolenia dzieci z dziedziny piłka nożna, mecze ligowe i przygotowujące do nich zajęcia treningowe złożona przez UKS FC Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)

3)      Transport na zawody ligowe dla dzieci trenujących koszykówkę w UKS Komorów – sezon 2012/2013 od wakacji do grudnia 2012 dla 3 grup treningowych złożona przez UKS Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

4)      Transport na zawody ligowe dla dzieci trenujących koszykówkę w UKS Komorów – końcówka sezonu 2012/2013 do czerwca 2012 złożona przez UKS Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)

5)      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wykorzystano kwotę dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych))

 

2.      Organizacja ogólnorozwojowych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym (udział w zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju):

1)      Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Michałowice złożona przez UKS Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)

2)      Masowe współzawodnictwo piłkarskie z naciskiem na starty meczowe i zorganizowane zajęcia szkolące złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wykorzystano kwotę dotacji: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

3)      Wykorzystano kwotę Organizacja meczów piłkarskich, szkolenie sportowe dzieci poprzez naukę współdziałania w grupie złożona przez UKS FC Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

4)      Wykorzystano kwotę Prowadzenie zajęć z koszykówki dla dzieci z terenu Gminy Michałowice w UKS Komorów złożona przez UKS Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) -  na pokrycie kosztów trenera

5)      Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z różnych dziedzin sportu złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wykorzystano kwotę dotacji: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)

 

3.       Organizacja zajęć „Wakacje na sportowo” – minimalny okres realizacji zadania    14 dni.

1)      Wykorzystano kwotę Organizacja obozu harcersko – sportowego nad jez. Łagiewniki / k. Nowej Szwecji złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych)

2)      Lato w mieście – nieobozowa akcja letnia. Sportowy rozwój podczas warsztatów i kursów żeglarskich złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wykorzystano kwotę dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

3)      Organizacja zajęć „Wakacje na sportowo” złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wykorzystano kwotę dotacji: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

 

III.       Z zakresu „Profilaktyki uzależnień” wykorzystano kwotę dotacji:  10.000,00 zł. Dotacja przekazana na zadania:      

1)      Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii poprzez sport – zajęcia piłkarskie jako lek na patologie XXI wieku złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel”. Wykorzystano kwotę dotacji: 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

2)      Organizacja zajęć sportowych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień „W zdrowym ciele – zdrowy duch” złożona przez UKS Komorów. Wykorzystano kwotę dotacji: 7.000,00 zł (siedem tysiące złotych)

 

            Zadania były realizowane zgodnie z harmonogramami. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji było zgodne z przeznaczeniem.

            Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznano cztery dotacje w trybie art. 19 a ustawy. Z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przyznano dwie dotacje o łącznej wartości 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych). Z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznano dwie dotację o łącznej wartości 19.740,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych). 

            W dniu 25 października 2012r. podpisane zostało zarządzenie nr 209/2012 Wójta Gminy Michałowice w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2013r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Michałowice nie wpłynął żaden wniosek od organizacji pozarządowych.

            W dniu 29 listopada 2012r. Rada Gminy Michałowice podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2013r.

            Referat Kultury i Spraw Społecznych pozostaje w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi i pomaga w bieżącej działalności.

Data publikacji: 30.04.2013 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 88
Autor: Agnieszka Buczyńska