Urząd Gminy Michałowice
314

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2018

  1. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2018 r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2017 r.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
  4. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Opiniowanie projektu budżetu na 2019 rok.
  6. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Informacja na temat uzyskania oraz wykorzystania środków zewnętrznych.
  8. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.
  9. Sprawy bieżące.