Urząd Gminy Michałowice
681

Regulamin Komisji Budżetu i Finansów

§ 1
 
Komisja Budżetu i Finansów działa na podstawie §  10 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Michałowice.
 
§ 2
 
Liczbę członków Komisji Budżetu i Finansów określa Rada Gminy.
                                                     
§ 3
 
Do zadań Komisji należy:
 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,
 2. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez wójta i inne komisje,
 3. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, wójta, przewodniczącego rady oraz radnych,
 4. Opiniowanie wykonania budżetu dla potrzeb przygotowania wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi,
 5. Kontrola wykonania finansowych oraz budżetowych uchwał i stanowisk rady,
 6. Badanie sprawozdań i informacji składanych przez wójta, gminne jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze Gminy,
 7. Opiniowanie propozycji wójta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z kompetencjami zapisanymi w ustawach,
 8. Prowadzenie ocen bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Gminy,
 9. Analiza zdolności kredytowej Gminy.

 

§ 4.

 
 1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady lub jego zastępca. Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji i jego zastępcę.
 2. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje jej przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W przypadku nieobecności przewodniczącego prawo zwoływania posiedzenia komisji przysługuje również zastępcy przewodniczącego.
 3. Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jej składu. W przypadku takiego wniosku posiedzenie jest zwoływane zgodnie z ust. 2 w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 
§ 5.
 
 1. Terminy i porządek posiedzeń komisji ustala przewodniczący komisji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 zawiadamiając o nich biuro rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania te wykonuje zastępca przewodniczącego komisji.
 2. O terminie, miejscu i celu posiedzenia członkowie komisji powinni być powiadomieni co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenie komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. Członkowie komisji powinni być powiadomieni co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 6.
 
 1. Obrady komisji prowadzi jej przewodniczący.
 2. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, jeżeli w posiedzeniach bierze udział co najmniej połowa członków komisji.
 3. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Data publikacji: 20.02.2007 10:51
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2007 10:55
Wyświetleń: 681
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta