Urząd Gminy Michałowice
244

Regulamin Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

§1
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej działa na podstawie § 10 ust.2 p. 3 Statutu Gminy Michałowice.
 
§ 2
 
Liczbę członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej określa Rada Gminy.
 
§ 3
 
Do zadań Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej należy:
 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał.
 2. Opiniowanie projektu uchwał przygotowanych przez Wójta i inne Komisje.
 3. Analiza i opiniowanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę Gminy, Wójta, Przewodniczącego Rady oraz Radnych.
 4. Kontrola wykonania uchwał i stanowisk Rady Gminy w zakresie swoich kompetencji .
 5. Analiza i opiniowanie sprawozdań i informacji składanych przez Wójta, gminne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.
 6. Opiniowanie realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji i remontów, w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Gminy.

 

§ 4
 
 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcę.
 2. Prawo zwoływania posiedzeń Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W razie nieobecności Przewodniczącego prawo zwoływania Komisji przysługuje Z-cy Przewodniczącego.
 3. Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jej składu - w termie 7 dni od złożenia wniosku.
 
§ 5
 
 1. Termin i porządek posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji zawiadamiając o nich Biuro Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje Z-ca Przewodniczącego Komisji.
 2. O terminie, miejscu i celu posiedzenia Komisji członkowie Komisji winni być powiadomieni co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W przypadkach szczególnych posiedzenia Komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. W takim przypadku członkowie Komisji będą powiadomieni przynajmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
 
§ 6
 
 1. Obrady Komisji prowadzi jej Przewodniczący.
 2. Komisja jest władna do wyrażania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Komisji.
 3. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Data publikacji: 20.02.2007 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2007 10:47
Wyświetleń: 244
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta