Urząd Gminy Michałowice
273

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2018

1.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok oraz

   sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy

   Michałowice za 2017 rok.

2.Analiza i opiniowanie skarg, zażaleń oraz pism kierowanych do komisji.

3.Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych z  2017 rok.

4.Kontrola działalności i realizacji budżetu w wybranych jednostkach

   organizacyjnych gminy.