Urząd Gminy Michałowice
456

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§1.
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Michałowice (zwana dalej komisją) jest stałą komisją powoływaną   w   celu   kontrolowania   działalności    wójta   gminy, gminnych   jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 
§2.
 
 1. Komisja podlega Radzie Gminy.
 2. Wyniki działań kontrolnych komisji dostarczają radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

§3.
 
 1. Skład komisji oraz ilość zasiadających w niej osób ustala Rada Gminy.
 2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji wybierani są przez jej członków w czasie pierwszego posiedzenia zwykłą większością głosów,

 

§4.
 
Do zadań komisji należą w szczególności:
 1. coroczna ocena wykonania budżetu gminy i formułowanie na tej podstawie wniosku dotyczącego udzielenie lub nie udzielenia wójtowi absolutorium. Wniosek przygotowuje komisja po zapoznaniu się z opiniami innych stałych komisji rady, w szczególności komisji budżetu i finansów,
 2. ocena działalności wójta, oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności gospodarności, rzetelności, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 3. kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych
 4. opiniowanie wniosków dotyczących:
  1. przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta,
  2. ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta,
 5. wykonanie zadań kontrolnych zleconych przez radę gminy
 6. opracowanie i przedstawienie radzie gminy następujących dokumentów:
  1. rocznego planu pracy komisji (w listopadzie lub grudniu).
  2. sprawozdanie z pracy komisji za miniony rok (w I kwartale).
  3. ocenę pracy wójta (na sesję absolutoryjną).

 

§5.
 
 1. Komisja przeprowadza działania kontrolne w zakresie ustalonym w planie pracy komisji zatwierdzonym przez radę.
 2. Komisja może podejmować     nieobjęte planem     kontrole sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zapisanych w raporcie komisji przyjętym przez radę.

 

§6.
 
 1. Komisja może powołać zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli w jej imieniu.
 2. Zespół kontrolny składa się z co najmniej dwóch członków komisji.
 3. Komisja powołując zespół kontrolny określa jego skład oraz przybliżony czas trwania kontroli.
 4. Zespół kontrolny przedstawia komisji pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w terminie do 2 tygodni od jej zakończenia.

 

§7.

 

 1. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje jej przewodniczącemu i przewodniczącemu rady. Posiedzenie komisji jest zwoływane także na wniosek co najmniej dwóch jej członków.
 2. O terminie, miejscu i celu posiedzenia członkowie Komisji powinni być powiadomieni na 7 dni przed terminem posiedzenia. Krótszy termin może być zastosowany w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki lub gdy tryb pracy komisji zaleciła rada.

 

§8.
 
 1. Z każdego posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.
 2. Protokół przedstawiany jest komisji na następnym posiedzeniu i po jego przyjęciu podpisywany przez przewodniczącego komisji.
 
§9.
 
Podpisany protokół przekazywany jest kierownikowi biura rady. Kopia protokołu udostępniana jest wójtowi oraz kierownikom kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych gminy.
 
§10.
 
Protokoły z posiedzeń, sprawozdania zespołów kontrolnych oraz oceny, opinie i inne dokumenty wymienione w § 4 przyjmowane są w drodze głosowania w obecności co najmniej 3 członków komisji.
 
§11.
 
Wyniki swoich prac komisja przedstawia radzie w corocznej ocenie pracy wójta.
 
§12.
 
Komisja może wnioskować do rady o odwołanie z jej składu osoby, która bez uzasadnienia nie uczestniczy w jej pracach.
Data publikacji: 20.02.2007 10:34
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2007 10:42
Wyświetleń: 456
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta