Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
289

Regulamin Komisji Spraw Społecznych

§ 1.
 
Komisja Spraw Społecznych działa na podstawie § 10 ust. 2 pkt.4 Statutu Gminy Michałowice.
 
§ 2.
 
Liczbę członków Komisji Spraw Społecznych określa Rada Gminy.
 
§ 3.
 
Zadaniem Komisji Spraw Społecznych jest stała współpraca z Wójtem oraz jednostkami administracyjnymi na terenie Gminy zajmującymi się:
 1. oświatą,
 2. kulturą,
 3. zdrowiem,
 4. opieką społeczną,
 5. ochroną środowiska,
 6. bezpieczeństwem,
 
§ 4.
 
Do zadań Komisji Spraw Społecznych należy:
 1. opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez Wójta lub inne Komisje,
 2. kontrola wykonania uchwał rady w zakresie kompetencji.

 

§ 5
 
 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady Gminy. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcę.
 2. Prawo zwoływania posiedzeń Komisji przysługuje jej Przewodniczącemu z zastrzeżeniem ust.1. W razie nieobecności Przewodniczącego prawo zwoływania Komisji przysługuje Z-cy Przewodniczącego.
 3. Posiedzenie Komisji jest zwoływane także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 jej składu - w termie 7 dni od złożenia wniosku.
 
§ 6
 
 1. Termin i porządek posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji zawiadamiając o nich Biuro Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania te wykonuje Z-ca Przewodniczącego Komisji.
 2. O terminie , miejscu i celu posiedzenia Komisji członkowie Komisji winni być powiadomieni co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W przypadkach szczególnych posiedzenia Komisji zwołuje się bez zachowania wymogów ust. 2. W takim przypadku członkowie Komisji powinni być powiadomieni przynajmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
 
§ 7
 
 1. Obrady Komisji prowadzi jej Przewodniczący.
 2. Komisja jest władna do wyrażania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Komisji.
 3. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Data publikacji: 20.02.2007 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2007 11:14
Wyświetleń: 289
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta