Urząd Gminy Michałowice
05.02.2016 12:15

BF/74 Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KARTA USŁUG NR: BF/74 Referat Budżetu i Finansów

KARTA USŁUG NR: BF/74
Referat Budżetu i Finansów

 

Nazwa usługi: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785)

Wymagane dokumenty:

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

(Deklaracja Nowa, Deklaracja Korekta)

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

nie dotyczy

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Nr pokoju: piętro I pok. 115

Tel. bezpośredni: (22) 350 91 51

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadawanie indywidualnego nr konta do wpłat, korekty, umorzenia, wydawanie decyzji, księgowanie wpłat i nadpłat, udzielanie inf. tel.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Dodatkowe informacje:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a także w momencie zmiany ilości osób zamieszkałych na nieruchomości, albo zmiana segregacji odpadów.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia upomnienia i tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Formularze:
Deklarację należy złożyć w formie papierowej na biuro podawcze w Urzędzie Gminy Michałowice, lub wysłać pocztą (za pomocą niżej załączonego formularza) lub w formie elektronicznej.

 

 

Załączniki

e-Formularz

Deklarację w formie elektronicznej można złożyć za pomocą portalu wrotamazowsza.pl

Dokument elektroniczny należy opatrzyć właściwym podpisem elektronicznym zgodnym w wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., nr 64, poz. 565, ze zm.) tj. „podpisem kwalifikowanym” lub „profilem zaufanym” platformy ePUAP

Data publikacji: 05.02.2016 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:37
Wyświetleń: 1704
Autor: Małgorzata Szczepańska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski