Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:03

GR/22 Podział nieruchomości - etap 1 i 2

KARTA USŁUG NR: GR/22
Referat Geodezji i Rolnictwa

 

  Nazwa usługi:        PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – ETAP 1

                           POSTANOWIENIE OPINIUJĄCE WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU

 

Podstawa prawna:

1. ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami)

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663)

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)

4. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami)

 

Wymagane dokumenty i wnioski:

1. wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału, podpisany przez wszystkich    współwłaścicieli. (wniosek w załączeniu)

2. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu- 2 egzemplarze + po jednym egz. dla każdej ze stron.

3. aktualny odpis z księgi wieczystej (dokument wydawany w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie)

4. aktualny wypis z rejestru gruntów (dokument wydawany w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie)

5. kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi. (dokument wydawany w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie)

6. decyzja o warunkach zabudowy ( w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego).

7. Odpis KRS gdy właścicielem jest osoba prawna .

Opłaty:

Nie podlega opłacie  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału.

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

 

Nr pokoju: piętro II pok. 207

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 12

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny – postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni, za pośrednictwem Wójta gminy Michałowice

Dodatkowe informacje:

Podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt wnioskodawcy

Podział nieruchomości na postawie planu zagospodarowania przestrzennego  (art.  93, 94, 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami) wykonuje się dwuetapowo:

1. Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału – etap 1

2. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – etap 2

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu (art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie wymaga etapu 1 tj. wydawania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału. 

Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się możliwość odbioru przez inną osobę pod warunkiem okazania pełnomocnictwa)

Formularze:

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału – etap 1

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału – etap 2

 

 

  Nazwa usługi:        PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – ETAP 2

                           DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PROJEKT PODZIAŁU

 

Podstawa prawna:

1. ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zmianami)

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663)

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)

4. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami)

 

Wymagane dokumenty i wnioski:

1. wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. (wniosek w załączeniu)

2. mapy przyjęte do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

4. aktualny odpis z księgi wieczystej (dokument wydawany w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie) *)

5. aktualny wypis z rejestru gruntów (dokument wydawany w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie) *)

6. kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi. (dokument wydawany w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie) *)

7. odpis KRS gdy właścicielem jest osoba prawna *)

8. Projekt budynku i pozwolenie na budowę (dotyczy podziału budynku) *)

*)  dotyczy tylko podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie  

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału.

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

 

Nr pokoju: piętro II pok. 207

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 12

Godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek – piątek 8:00 - 16:00

 

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny – decyzja administracyjna

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice

Dodatkowe informacje:

Podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt wnioskodawcy

Podział nieruchomości na postawie planu zagospodarowania przestrzennego  (art. 92, 93, 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami) wykonuje się dwuetapowo:

1. Wydanie postanowienie opiniującego wstępny projekt podziału – etap 1

2. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – etap 2

Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu (art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nie wymaga etapu 1 tj. wydawania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 

Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się możliwość odbioru przez inną osobę pod warunkiem okazania pełnomocnictwa)

Formularze:

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału – etap 1

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału – etap 2

 

 

Załączniki

Data publikacji: 20.01.2015 15:37
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:27
Wyświetleń: 1066
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski