Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:05

GR/23 Rozgraniczenie nieruchomości

KARTA USŁUG NR: GR/23
Referat Geodezji i Rolnictwa

Nazwa usługi:        ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)
  2.  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 2016, poz. 1827 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o rozgraniczenie ze wskazaniem geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności geodezyjnych.
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
  3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków.
  4. Odbitka z mapy zasadniczej ze wskazaniem granicy podlegającej rozgraniczeniu.
  5. Pisemne potwierdzenie uprawnionego geodety o przyjęciu zlecenie od wnioskodawcy wraz z kserokopią jego uprawnień zawodowych.
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty.

Opłaty:

Opłata skarbowa 10 zł,  za wydanie decyzji ( opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie (Sala Obsługi) czynnej
poniedziałek 9:15-16:30
wtorek - piątek 8:15-15:30
w ostatnim dniu miesiąca 8:15-12:00

lub na konto:
Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres) 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Postanowienie wszczynające postępowanie w terminie do miesiąca od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Decyzja w sprawie w terminie do jednego miesiąca od złożenia operatu z prawidłowo przeprowadzonych czynności rozgraniczeniowych nieruchomości.

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Geodezji i Rolnictwa

 

Nr pokoju: piętro II pok. 207

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 12

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Pisemny - decyzja administracyjna

 

Tryb odwoławczy:

1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie

2. Jeżeli nie doszło do zawarcia ugody, a ustalenie przebiegu granicy jest niesporne organ wydaje decyzję o rozgraniczeniu.

3. Jeżeli przebieg granicy jest sporny, wówczas organ umarza postępowanie i przekazuję sprawę do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na położenie nieruchomości

Dodatkowe informacje:

Postępowanie przebiega w dwóch etapach:                                                                                                                         1. Wydanie postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego                                                                                                            2. Wydanie decyzji rozgraniczeniowej, wydanie decyzji umarzającej postępowanie wobec zawarcia ugody granicznej lub     
    wydanie decyzji umarzającej postępowanie i przekazanie sprawy do sądu powszechnego  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.

 

Formularze:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 

 

Załączniki

Data publikacji: 20.01.2015 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:28
Wyświetleń: 329
Autor: Renata Suliga
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski