Urząd Gminy Michałowice
6167

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - GK

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel: (22) 350-91-91 wewn. 4, 5, 8, 9, 10
pietro I pok. 104-107

Czynne:

poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00

Awarie wodno-kanalizacyjne:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 4
pietro I pok. 104

 

Opłaty wodno-kanalizacyjne, umowy, odczyt liczników:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 5
pietro I pok. 105

 

Rozliczanie faktur za wodę i kanalizację:

tel: (22) 350-91-30 

 

Utrzymanie dróg i urządzenia drogowe:
tel: (22) 350-91-91 wewn. 8
pietro I pok. 107

Utrzymanie porządku i czystości, odpady komunalne:

tel: (22) 350-91-91 wewn. 9
pietro I pok. 106

 

Odpady:

tel: (22) 350-91-11

 

Rozliczenia opłat za odpady:

tel: (22) 350-91-12

Zieleń:
tel: (22) 350-91-29
pietro I pok. 106

 

Kierownik Referatu: Andrzej Łuszczyński


Prowadzi sprawy

Zakres obowiązków Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań w zakresie remontów i eksploatacji dróg, oświetlenia, zieleni, wodociągów i  kanalizacji,
 2. przygotowanie dokumentacji do przetargów na realizację zadań w zakresie remontów i eksploatacji dróg, oświetlenia, zieleni, wodociągów, kanalizacji, porządku i czystości
 3. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem należącymi do Gminy lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
 4. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
 5. prowadzenie spraw związanych z określaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 6. prowadzenie spraw związanych z umowami na zaopatrzenie w wodę oraz na odprowadzanie ścieków,
 7. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem lokali socjalnych i zastępczych,
 9. prowadzenie spraw związanych z egzekucją w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 10. prowadzenie spraw związanych z określaniem stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 11. prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami i obiektami pamięci narodowej,
 12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego w odniesieniu do dróg gminnych,
 13. prowadzenie spraw dot. kontroli osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów wraz z określaniem wysokości opłat i kar,
 15. prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem użytkownikom maszyn i innych urządzeń technicznych wykonania czynności zmierzających do ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
 16. prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska przy współpracy ze stanowiskiem ds. Obronności i Obrony Cywilnej,
 17. prowadzenie spraw w zakresie rozstrzygania sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
 18. współpraca ze spółkami wodnymi,
 19. inicjowanie przedsięwzięć organizacyjno-technicznych niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 20. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego, czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy a także bieżąca kontrola obszaru Gminy w tym zakresie,
 21. prowadzenie spraw związanych z: umarzaniem należności pieniężnych przypadających Gminie Michałowice, udzieleniem innych ulg w spłacaniu tych należności do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa, w zakresie zagadnień prowadzonych przez referat,
 22. prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 23. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych,
 24. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za szczególnie agresywne,
 25. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 26. współpraca ze służbami weterynaryjnymi.
Data publikacji: 26.07.2006
Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2015 13:07
Wyświetleń: 6167
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski