Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 10:38

GK/51 Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

KARTA USŁUG NR: GK/51
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA OPRÓŻNIANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość odbioru odpadów przez stację zlewną.

Opłaty:

107 zł. za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych płatne w kasie Urzędu lub na konto: Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek 9:30-12:00 i 13:00-16:00 
wtorek - piątek 8:30-12:00 i 13:00-15:00 
w ostatnim dniu miesiąca 8:30 - 12:00

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 106

Nr telefonu: (22) 350 91 32

Godziny pracy:

pn. 9:00 – 17:00;

wt. – pt. 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 29.02.2016 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2018 15:28
Wyświetleń: 54
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski