Urząd Gminy Michałowice
31.07.2006 10:47

GK/54 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

KARTA USŁUG NR: GK/54
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nazwa usługi: DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

Wymagane dokumenty:

1)    w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2)    w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3)    poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4)    mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

5)    w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6)    wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

 

Opłaty:

205 zł płatne w kasie Urzędu lub na konto:

Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

kasa (parter) czynna:
poniedziałek 9:30-12:00 i 13:00-16:00
wtorek - piątek 8:30-12:00 i 13:00-15:00
w ostatnim dniu miesiąca 8:30-12:00

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

-wszczęcie postępowania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku,

-wydanie decyzji następuje w ciągu 14 dni od daty uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień określonych w ustawie.

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 106

Nr telefonu: (22) 350 91 32

Godziny pracy:

pn. 9:00 – 17:00;
wt. – pt. 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 29.02.2016 10:03
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2018 11:23
Wyświetleń: 359
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski