Urząd Gminy Michałowice
27.01.2014 13:24

GK/70 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

KARTA USŁUG NR: GK/70
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Nazwa usługi: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*.

2. Tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność polegająca na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3. Kserokopia pozwolenia na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych związanych  z przebudową obiektu na cele schroniska.

4. Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającej nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego i spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia działalności nadzorowanej  w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt.

5. Umowa poświadczająca współpracę z lekarzem weterynarii

6. Umowa poświadczająca gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

7. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (w kwocie 616 zł). 

Opłaty:

616 zł. za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

płatne w kasie Urzędu lub na konto:
Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek 9:30-12:00 i 13:00-16:00 
wtorek - piątek 8:30-12:00 i 13:00-15:00 
w ostatnim dniu miesiąca 8:30 - 12:00

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 106

Nr telefonu: (22) 350 91 32

Godziny pracy:

pn. 9:00 – 17:00;

wt. – pt. 8:00 – 16:00

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 24.03.2017 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2018 15:31
Wyświetleń: 134
Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikował: Wojciech Grzeniewski
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Grzeniewski