Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:55

GK/50 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót związanych z umieszczeniem urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

KARTA USŁUG NR: GK/50
Referat Gospodarki Komunalnej

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO CELEM UMIESZCZENIA URZĄDZENIA NIE ZWIĄZANEGO Z FUNKCJONOWANIEM DROGI

Podstawa prawna:

Art. 40 ust.1, ust.2 pkt2 i pkt 3, ust. 3, ust. 4, ust.5, ust.6 i ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)
§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481),

Uchwała Rady Gminy Michałowice z dnia 08 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 202 poz. 5726 z dnia 09 grudnia 2009r), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Kserokopia mapy z naniesionym urządzeniem wraz z opinią ZUD.

2. Projekt organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

3. Szkic zajęcia terenu z określonymi wymiarami oraz harmonogram robót – wymagany w przypadku prowadzenia robót etapami.

4. Kserokopia o  posiadaniu pozwolenia na budowę urządzenia lub kserokopia zgłoszenia.

5. Kserokopia decyzji na umieszczenie urządzenia.

6. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, gdy wniosek podpisany jest przez pełnomocnika (opłata skarbowa dotyczy każdego pełnomocnictwa dołączonego do wniosku).

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna: Referat Gospodarki Komunalnej

Nr pokoju: (2 piętro)

Nr telefonu: (22) 350 91 34

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy

Dodatkowe informacje:

Samowolne umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi podlega karze w10-ciokrotnej wysokości określonej według wyżej wymienionych stawek.

Przez samowolne zajęcie pasa drogowego rozumie się:
1) zajęcie pasa drogowego bez decyzji zezwalającej
2) przekroczenie terminu wymienionego w decyzji
3) zajęcie powierzchni większej niż wskazana w decyzji
4) nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego

Stawki opłat za umieszczane urządzenia mogą być weryfikowane i zatwierdzane przez Radę Gminy nie częściej niż raz na rok.

W toku postępowania Urząd Gminy może poprosić o dodatkowe dokumenty np. potwierdzenie stanu własności, przedłożenia warunków technicznych itp.

Załączniki

Data publikacji: 19.04.2019 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020 08:34
Wyświetleń: 1346
Autor: Andrzej Łuszczyński
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski