Urząd Gminy Michałowice
27.01.2014 13:32

GK/71 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

KARTA USŁUG NR: GK/71
Referat Ochrony Środowiska
Nazwa usługi: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), Kodeks Postępowania Administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*.

2. Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającej posiadanie środków transportu do przewozu zwierząt.

3. Kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu.

4. Wykaz atestowanych urządzeń i środków służących do wyłapywania zwierząt.

5. Umowa poświadczająca współpracę z lekarzem weterynarii, w przypadku braku możliwości udzielenia w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej we własnym zakresie (kopia stosownych uprawnień)

6. Umowa poświadczająca gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

7. Tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się miejsce tymczasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt w razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia do schroniska.

8. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (w kwocie 616 zł). 

Opłaty:

616 zł. za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

płatne w kasie Urzędu lub na konto:

Gmina Michałowice 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

kasa (parter) czynna: 
poniedziałek: 9.1517.30
wtorek: 8.15-16.30
środa-czwartek: 8.15-15.30
piątek: 8.15-13.30
w ostatnim dniu miesiąca: 8.15-12.00

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni

Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 206

Nr telefonu: (22) 350 91 32

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:  Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 24.03.2017 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2020 08:41
Wyświetleń: 133
Autor: Wojciech Grzeniewski
Opublikował: Wojciech Grzeniewski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski