Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:32

PZ/30 Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

KARTA USŁUG NR: PZ/30
Referat Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi:

decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

Podstawa prawna:

 • art. od 59 do 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek z określeniem planowanej inwestycji,
 • 2 egz. (w tym 1 oryginał) geodezyjnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również  w skali 1:2000 wydanej przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych w Pruszkowie, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej obejmującej obszar w promieniu min. 50m od granic działki objętej wnioskiem.  
 • graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
 • inne dokumenty wynikające z charakteru i funkcji inwestycji określonej we wniosku.

Opłaty:

wnioski w sprawach mieszkaniowych są zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłatach skarbowych),

w pozostałych przypadkach 107,00zł - opłata w Kasie Urzędu.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • wszczęcie postępowania następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku,
 • opracowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym (pas o szerokości nie mniej niż 50m od granic działki objętej wnioskiem) i przesłanie opracowania do uzgodnień wynikających z art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym następuje w ciągu 14 dni po upływie terminów wnoszenia uwag i wniosków określonych we wszczęciu postępowania,
 • wydanie decyzji następuje w ciągu 14 od daty uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień określonych w ustawie.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

w formie pisemnej (decyzja administracyjna)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

 • decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem niezbędnym projektantowi do wykonania projektu budowlanego, a także instytucjom typu Zakład Energetyczny lub Rejon Gazowniczy do wydania warunków technicznych dostawy gazu i prądu,
 • decyzja wydawana jest dla terenów, które po 1 stycznia 2004r. nie posiadają obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
 • informację o tym, czy dla dana działka posiada obowiązujący plan można uzyskać w pok. Nr 209 lub telefonicznie pod numerem 0 22 350 91 83.

Formularze:  wniosek nr 4

Załączniki

Data publikacji: 28.09.2016 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:30
Wyświetleń: 1666
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski