Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 11:31

PZ/66 Przyjmowanie uwag do projektu planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy

KARTA USŁUG NR: PZ/66
Referat Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi:

przyjmowanie uwag do projektu planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Podstawa prawna:

  • art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony druk z precyzyjnym określeniem opracowywanego planu, którego dotyczy, numeru ewidencyjnego działki, działek lub obszaru objętego wnioskiem; wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem

Opłaty:

brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

nie dłużej niż 21 dni od dnia upływu terminu do składania uwag

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

zarządzenie Wójta Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu lub zmiany planu oraz przedstawienie przez Wójta do uchwalenia Radzie Gminy projektu planu lub zmiany planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag

Tryb odwoławczy:

możliwość odmiennego rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag przez Radę Gminy podczas uchwalania planu lub zmiany planu

Dodatkowe informacje:

  • uwagi składane w terminie ustalonym w ogłoszeniu Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu),
  • jedna uwaga może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  druk nr 7

Załączniki

Data publikacji: 29.09.2016 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:31
Wyświetleń: 90
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski