Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 11:46

PZ/69 Przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

KARTA USŁUG NR: PZ/69
Referat Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi:

przyjmowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r., nr 14, poz. 67 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

wypełniony druk z precyzyjnym określeniem numeru ewidencyjnego działki, działek lub obszaru objętego wnioskiem

Opłaty:

  • brak opłat za sam wniosek,
  • w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
  • jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

przedstawienie Radzie Gminy wykonanych przez Wójta wyników analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu lub jego zmiany i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Tryb odwoławczy:

brak

Dodatkowe informacje:

  • wyniki analiz prezentowane są radzie Gminy co najmniej raz w czasie kadencji rady,
  • jeden wniosek może dotyczyć wielu działek.

Formularze:  druk nr 10

Załączniki

Data publikacji: 29.09.2016 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:32
Wyświetleń: 235
Autor: Jarosław Sobol
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski