Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:45

POL/33 Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych

KARTA USŁUG NR: POL/33
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Wymagane dokumenty:

1) aktualny wypis z rejestrów gruntów,

2) informacja w sprawie podatku od nieuchomości, rolnego, leśnego

Opłaty:

nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej


Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

 

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Tel. bezpośrednie:

obszar: Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz Mała, Komorów-Wieś, Reguły, Opacz-Kolonia
pok. 112, tel. +22 350 91 45

obszar: Komorów Osiedle, Granica

pok. 113, tel. +22 350 91 48

obszar: Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las

pok. 113, tel. +22 350 91 47
Sprawy podatkowe, telefon: (22) 350-91-91 wewn. 6

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji określającej wysokość podatku leśnego

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatki są płatne w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Formularze:

Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularz w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2016 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 09:24
Wyświetleń: 152
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż