Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 16:11

POL/40 Wydanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

KARTA USŁUG NR: POL/40
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nazwa usługi: WYDANIE DECYZJI O ZASTOSOWANIU ULG PODATKOWYCH: UMORZENIE, ROZŁOŻENIE A RATY, ODROCZENIE TERMNU PŁATNOŚCI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późń. zm.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności podatkowych,

2) opinia GOPS- u o sytuacji materialnej i stanie majątkowym podatników i jego członków rodziny,

3) kserokopie zaświadczeń lekarskich,

4) kserokopie odcinków rent i emerytur

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1) jeden miesiąc w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,

2) dwa miesiące w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Komórka odpowiedzialna:

Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Nr pokoju: piętro I pok. 112 i 113

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 6

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może udzielić ulgi w podatku w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji.

Załączniki

Data publikacji: 26.01.2016 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2020 12:25
Wyświetleń: 73
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki