Urząd Gminy Michałowice
25.07.2006 16:40

SO/1 - Wniosek o wydanie oraz wymianę dowodu osobistego

KARTA USŁUG NR: SO/1
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Wniosek o wydanie oraz wymianę dowodu osobistego.

 

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017r. 1464 jt.),- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 r. poz. 212),

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ w systemie Ministerstwa Cyfryzacji obywatel.gov.pl 

Dowód osobisty - informacja o dokumencie:

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie

(adres skrytki Urzędu Gminy Michałowice: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP)

 

UWAGA : osoba, która nie możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

 

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

- 1 FOTOGRAFIA, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonaną na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz od wzorująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

 

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

  • w ciemnych okularach przez osobę z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

- dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu )

 

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO OKAZANIA

  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport
  • dokument podróży np. paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób które dostały polskie obywatelstwo

 

 

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

- 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej

- zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

Opłaty:  Brak

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc. 

 

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.

 

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów

Nr telefonu:  22 350 91 91 wew. 2

Godziny pracy:

poniedziałek: 9:00-17:00
wtorek - piątek: 8:00-16:00
 

Sposób załatwienia sprawy:

 

. WNIOSEK SKŁADA:

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełnię władz publicznych,

- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

- rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest wyrokiem sądu,

- kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku z wyjątkiem dzieci do lat 5.

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

- niezwłocznie w przypadku :

  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Uwaga: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek przedkładając dotychczasowy dowód osobisty o ile nie został utracony.

Dowód odbiera :

- wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )

- rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,

- osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,

- pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA : jeśli wniosek był złożony przez rodzica / opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

 

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza :

- posiadacz dowodu osobistego - niezwłocznie, osobiście,

- rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenia należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :

- w organie dowolnej gminy

- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej- osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,

- w organie gminy, który wydał dowód osobisty tylko w przypadku gdy zgłoszenie dokonane jest w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony epuap.gov.pl

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.

Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

 

Załączniki

Data publikacji: 26.02.2015 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2019 15:56
Wyświetleń: 6342
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski