Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:09

SO/10 - Udostępnianie danych z rejestru Pesel i rejestru mieszkańców Gminy Michałowice.

KARTA USŁUG NR: SO/10
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców Gminy Michałowice.

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 t.j.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1000),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów PESEL (Dz.U. z 2017 poz.  2482.),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.06.2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. 2019r. poz. 1212),

Wymagane dokumenty: 

- Wypełniony formularz wniosku,

- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),

- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

- Dowód dokonania opłaty.

 

Opłaty:

 Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Michałowice wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane :Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego: Bank Spółdzielczy w Raszynie 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001 z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych". Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

do 30 dni (kpa)

 

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.

 

Nr pokoju: parter sala obsługi interesantów

Nr telefonu: 22 350 91 02

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Sposób załatwienia sprawy: 

Udostępnienie danych z rejestru Pesel i rejestru mieszkańców Gminy Michałowice uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Załączniki

Data publikacji: 19.03.2015 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 08:22
Wyświetleń: 319
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki