Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:13

SO/11 - Wniosek i wpis do rejestru wyborców

KARTA USŁUG NR: SO/11
Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa usługi:
Wniosek i wpis do rejestru wyborców.
Podstawa prawna:

Art.18 § 9/art.19* ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2019 poz. 684 oraz 1504)

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców ,
2. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3. pisemną deklarację, o której mowa w art.19 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Opłaty:.
Brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku . 

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.
Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów
Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 2
Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców Gminy Michałowice.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Pruszkowie , za pośrednictwem Wójta Gminy Michałowice w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego:
"Wójt przed wydaniem decyzji [...] jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy". Termin "stałe zamieszkanie" należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 5 pkt 9 Kodeksu wyborczego oraz art. 25 Kodeksu cywilnego. W świetle tych przepisów miejscem stałego zamieszkania będzie miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu; jest ono zatem sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Potwierdzeniem tego może być m.in. posiadanie nieruchomości (lokalu mieszkalnego) w miejscowości zamieszkania lub oświadczenie właściciela potwierdzające fakt zamieszkiwania w jego lokalu.

W związku z powyższym na potwierdzenie faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy Michałowice dodatkowo należy załączyć dokumenty np.

  • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania),
  • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na adres zamieszkania i dane osoby wnoszącej o dopisanie do rejestru wyborców,
  • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z osobą wnosząca o wpis do rejestru wyborców i zawierająca adres nieruchomości na terenie gminy Michałowice,
  • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający dane osoby wnoszącej o dopisanie do rejestru wyborców oraz adres nieruchomości na terenie gminy Michałowice
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
  • dokument potwierdzający świadczenie pracy,
  • dokument potwierdzający fakt rozliczania podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania,
  • potwierdzenie uczęszczania dzieci do placówek oświatowych.

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

 

Wniosek przez internet można złożyć za pomocą portalu obywatel.gov.pl

 

Data publikacji: 02.03.2016 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2019 15:47
Wyświetleń: 754
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki