Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 14:13

SO/15 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

KARTA USŁUG NR: SO/15
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:   WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr XXXII/404/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6464)

 

Uchwała Nr XXXII/405/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6465)

 

Uchwała Nr XXXIII/424/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2018 r., w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 7661)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony czytelnie wniosek z załącznikami (kserokopie - oryginały do wglądu)

1.dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

2. pisemna zgoda właściciela /zarządcy budynku na sprzedaż alkoholu

3.decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Opłaty: Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia wniosku

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów 

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wew. 3

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Do otrzymania zezwolenia niezbędna jest pozytywna opinia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dot. limitu zezwoleń oraz zasad usytuowania punktu sprzedaży/podawania napojów alkoholowych. Przed wydaniem zezwolenia należy uiścić opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zgodnej z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 

Do oświadczenia proszę załączyć raport z kasy fiskalnej o wysokości obrotów rocznych ze sprzedaży napojów alkoholowych. 

Załączniki

Data publikacji: 08.01.2015 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 09:41
Wyświetleń: 358
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki