Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 14:39

SO/19 Kwalifikacja wojskowa

KARTA USŁUG NR: SO/19
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Kwalifikacja wojskowa.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r. , poz. 827 z póżn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202, poz. 1566 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:

Osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgłaszająca się po raz pierwszy przed Powiatową Komisję Lekarską przedstawia:

- Dowód osobisty

  • Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji,

  • Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki,

  • Fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm.

Osoba zgłaszająca się kolejny raz przedstawia :

  • Dowód osobisty

  • Książeczkę wojskową

  • Dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia

 

Opłaty:

Brak opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W dniu stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, termin dłuższy, jeżeli trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty lub komisja lekarska skieruje na dodatkowe badania lekarskie

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich.

Nr pokoju: parter pok. 3

Nr telefonu: 22 350 – 91 - 02

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Wezwania do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej wysyłane są do wszystkich osób podlegających kwalifikacji wojskowej „z urzędu”. Nie otrzymanie wezwania nie zwalnia od zgłoszenia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej rozplakatowane są w miejscach publicznych. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.
 

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

 

Dodatkowe informacje:

Rejestracji przedpoborowych podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, mają pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy.

 

Formularze:

 

Data publikacji: 02.03.2016 08:36
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:22
Wyświetleń: 52
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski