Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 11:41

SO/3 - Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

KARTA USŁUG NR: SO/3
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Zameldowanie cudzoziemców  na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

 

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Kiedy się zameldować

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce — jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego - pobierz i wypełnij w domu. Wniosek ten możesz dostać też w urzędzie gminy,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:  
  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,
 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
  • ważny dokument podróży
  • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
   • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
   • „Zgoda na pobyt tolerowany”
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
   • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie będzie ważne, dopóki nie zmienisz miejsca zameldowania.

Kiedy zameldować się na pobyt czasowy

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce — jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:
  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
  • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,
 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce — jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Pamiętaj, że nie możesz być w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie gminy,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:
  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,
 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
 • jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:
  • ważny dokument podróży,
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,
 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 
  • ważny dokument podróży,
  • wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj:
   • ważny dokument podróży
   • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
    • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
    • karta pobytu,
    • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
    • zezwolenie na pobyt czasowy,
    • zezwolenie na pobyt stały,
    • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
    • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Gdzie zgłosić swoje zameldowanie

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Ile zapłacisz

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje 17 zł.

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli chcesz dostać potwierdzenie zameldowania — złóż wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 

 

Nr pokoju:

parter - sala obsługi interesantów
 

Nr telefonu:

tel.: (22) 350 91 91 w. 2

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:

 Brak

 

Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki

Data publikacji: 27.02.2015 15:58
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020 14:57
Wyświetleń: 443
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki