Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:06

SO/6 - Numer PESEL

KARTA USŁUG NR: SO/6
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi :     

Numer PESEL

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 t.j.)

Wymagane dokumenty:

Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd  Gminy Michałowice jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie nr PESEL: dla osób, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy lub w braku miejsca zameldowania jeżeli pracodawca ma siedzibę na terenie Gminy Michałowice.

Wniosek składa się na załączonym formularzu (form pesel) i powinien zawierać:

- wskazanie podstawy prawnej;

- dokumenty potwierdzające wskazane dane;

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty:   

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego :

Bank Spółdzielczy w Raszynie

16 8004 0002 2007 0009 0623 0001

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Komórka odpowiedzialna:

Referat Spraw Obywatelskich

 

Nr pokoju: parter sala obsługi interesantów
 

Nr telefonu: tel.: (22) 350 91 91 w.2
 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

 

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne jest przekazywany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych wnioskodawca jest wyzwany do ich usunięcia w ciągu 7 dni - nieunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy:

Brak.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki

Data publikacji: 27.02.2015 16:38
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 08:19
Wyświetleń: 237
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki