Urząd Gminy Michałowice
11.08.2011 15:16

SO/60 - Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

KARTA USŁUG NR: SO/60
Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa usługi:
Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach : do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 r.poz. 754 z późn zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. ( Dz.U. z 2015r. poz.1724 ) w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wymagane dokumenty:

- pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie aktu pełnomocnictwa
- kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy ( nie dotyczy osoby, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat)
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania)
- kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)

Opłaty:.
Nie pobiera się opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

W przypadku kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik niezwłocznie uzgadnia z wyborcą, lub osobą która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.
Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów
Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 2
Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielenie aktu pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów nie później jednak niż do 10 dnia przed dniem wyborów.

Załączniki

Data publikacji: 14.04.2015 14:17
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2019 15:21
Wyświetleń: 178
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski