Urząd Gminy Michałowice
27.11.2018 08:58

SO/62 - Zgromadzenia Publiczne

KARTA USŁUG NR: SO/62
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Zgromadzenia publiczne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.408).

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia skierowane do Wójta Gminy Michałowice  o planowanym zgromadzeniu publicznym w sytuacji, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie będzie powodować utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W tym przypadku obowiązują poniżej opisane zasady a termin złożenia zawiadomienia nie wcześniej niż 30 dni i nie krótszy niż 6 dni przed planowanym zgromadzeniem.

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;

c) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

e) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

a) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.

b) zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Tryb uproszczony.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy niniejszego rozdziału.

Organizator zgromadzenia  zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, na adres: kryzys|mazowieckie.pl,| target="_new"|kryzys|mazowieckie.pl, fax.: 22 620 19 40

tel.: 22 595 13 05  podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

 

Opłaty:.

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wójt Gminy wydaje decyzję tylko w przypadku zakazu zgromadzenia publicznego, nie później niż na 96 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.

Nr pokoju: parter - sala obsługi interesantów

Nr telefonu: (22) 350-91-91 wewn. 2

Godziny pracy:

poniedziałek: 900-1700
wtorek - piątek: 800-1600

Sposób załatwienia sprawy:

Wójt Gminy wydaje decyzję tylko w przypadku zakazu zgromadzenia publicznego, nie później niż na 96 godz. przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jej wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin.

Na postanowienie sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Dodatkowe informacje:

Załączniki

Data publikacji: 27.11.2018 08:58
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 08:58
Wyświetleń: 9
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki