Urząd Gminy Michałowice
02.03.2016 08:39

SO/75 Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

KARTA USŁUG NR: SO/75
Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa usługi:

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia  2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy  stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. poz. 2411)

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

- złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

- przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

 

Opłaty:

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego: Bank Spółdzielczy w Raszynie 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

 

Komórka odpowiedzialna::

Referat Spraw Obywatelskich.

 

Nr pokoju: parter sala obsługi interesantów

Nr telefonu: (22) 350 91 91 w.2

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

Dodatkowe informacje:

 

Formularze:

 

Data publikacji: 02.03.2016 08:54
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2019 08:19
Wyświetleń: 65
Autor: Grażyna Tomaszewska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki